Ebukizu - Brown Sugar

Ebukizu - Brown Sugar
: :

Upcoming artist Ebukizu released a single titled Brown Sugar.